ЗМІСТ

Тема: активізм versus культура

Р. Лісовий. Postscriptum

ІСТОРІЯ ІДЕЙ

Олексій Ясь. Історична доба у світлі наукової дискусії
української еміграції
другої половини 40-х рр. ХХ століття
(Б. Крупницький, В. Петров)

Борис Крупницький. Теорія доби і сучасність

Віктор Бер. Проблема епохи

Андрій Портнов. Ленін і більшовизм в українській
політичній думці першої половини ХХ ст.

ПОЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Юрій Мельник. Приховані обмеження толерантності у
«Посланні про толерантність» Джона Локка

Джон Локк. Послання про толерантність

АРХІВ

Сергій Єфремов. Про дні минулі [Спогади] (Продовження)

РЕЦЕНЗІЇ. ОГЛЯДИ. БІБЛІОГРАФІЯ

Віталій Заблоцький. – Політичний терор і тероризм
в Україні. ХІХ–ХХ ст. Історичні нариси. –
К.: Наукова думка, 2002. – 952 с.

Т. Д.Ясінський Б. Літературно-науковий вістник: Покажчик змісту. Т. 1–109 (1898–1932). – Київ–Нью-Йорк: Смолоскип, 2000. – 544 с.;
Добко Т. В., Ясінський Б. Д. Вістник: Місячник літератури, мистецтва, науки й громадського життя, 1933–1939: Системат. покажч. змісту. –
Київ–Вашингтон–Нью-Йорк, 2002. – 340 с.

Петро Вознюк. – Консерватизм: Антологія. – К.: Смолоскип,
1998. – XVI+598 с.; Націоналізм: Антологія /
Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: Смо-
лоскип, 2000. – 872 с.; Лібералізм: Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. –
К.: Смолоскип, 1998. – X+1126 с.

Олександр Рибалко. – Предмет і проблематика філософії. –
Львів, 2001. – 488 с.

Олена Радзивілл. Огляд наукової літератури
Дніпропетровщини (1991–2002)

Ірина Матяш. «Первісне громадянство» як явище
історіографії (покажчик змісту)

ХРОНІКА. ІНФОРМАЦІЯ

Вшанування пам’яті замучених діячів української культури
(М. Романенко). – Приватний археологічний
музей С. Платонова (Богдана Костюк). –
Презентація першого історичного роману
про М. Грушевського (Ігор Гирич)

 

Contents

IN FOCUS: ACTIVISM versus CULTURE

R. Lisovyi. Postscriptum

History of Ideas

Oleksiy Yas. Historical Epoch in the Light of the Scientific Discussion
of the Ukrainian Emigration in the late 1940s
(B. Krupnytskyi, V. Petrov)

Borys Krupnytskyi. A Theory of Epoch and the Present

Viktor Ber. The Problem of Epoch

Andriy Portnov. Lenin and Bolshevism in the Ukrainian Political Thought
of the First Half of the XX century

Political Philosophy. Political sciences

Yurij Melnyk. Hidden Limits of Toleration in John Locke’s Letter Concerning Toleration

John Locke. A Letter Concerning Toleration

Archives

Serhiy Yefremov. The Days Long Passed [Memoirs] (Continued)

Books in Review. Bibliography

Vitaliy Zablotskyi. Political terror and terrorism in Ukraine. XIX–XX century. –Historical Sketches. Kyiv: Naukova Dumka, 2002

T. D. – B. Yasinskyi. Literaturno Naukovyi Vistnyk: Contents Index;
T. V. Dobko, B. D. Yasinskyi. Vistnyk:
Systematic Contents Index

Petro Voznyuk. Conservatism. Anthology. Nationalism. Anthology. Liberalism. Anthology (Eds. O. Protsenko, V. Lisovyi; Political Ideologies, Volume 1, 2, 3)

Olexandr Rybalko. The Object and the Agenda of Philosophy. Lviv, 2001

Olena Rodzyvill. Review of the Dnipropetrovsk Region Scientific Publications

Iryna Matyash. «Primitive citizenship» as a Phenomenon of Historiography
(Contents Index)

Chronicles. Information

Commemorating Tortured Ukrainian Figures of Culture (M. Romanenko). –
S. Platonov’s Private Archaeological Museum (Bohdana Kostyuk). – Presentation of the First Historical Novel about
M. Hrushevskyi (Ihor Hyrych)

 

Засновник і видавець
Видавництво «Смолоскип»
 

Державний реєстраційний номер
0250 від 26.07.1999

Заснований у 1996 році
Виходить чотири рази на рік

Паспорт видання – серія КВ, № 2033,
зареєстровано 16.06.1996 р.
Міністерством України у справах преси та інформації

Редакційна колегія 

Олена БАБКІНА, Тарас БАТЕНКО, Олег БІЛИЙ, Владислав Верстюк (головний редактор), Ігор ГИРИЧ (заступник головного редактора, відділ «Архів»), Володимир ГОРБАТЕНКО, Вілен ГОРСЬКИЙ, Валерій ДЕНИСЕНКО, Анатолій ЄРМОЛЕНКО, Віталій Заблоцький, Георгій КАСЬЯНОВ, Василь ЛІСОВИЙ, Володимир МЕЛЬНИК, Юрій Мельник (секретар), Юрій МИЦИК, Олег Проценко (відповідальний редактор, відділ «Політична філософія. Політичні науки»), Максим РОЗУМНИЙ, Сергій РЯБОВ, Віталій ЩЕРБАК, Наталя ЯКОВЕНКО, Валентин ЯКУШИК, Олексій Ясь (відділ «Історія ідей»)

Лариса Білик (літературний редактор),
Олена НУЖНА
(макет і верстка),
Євген НУЖНИЙ (художнє оформлення)

Автори публікацій висловлюють свою власну думку, яка не обов’язково збігається з поглядами членів редколегії. За достовірність фактів, цитування творів та джерел відповідають автори публікацій.

Редколегія зберігає за собою право рецензувати, редагувати та скорочувати матеріали.

На обкладинці: портрет Джона Локка роботи Г. Неллера,
1697 (Ермітаж)

ISBN 966-7332-13-6
Ó «Смолоскип», 2002

 

Тільки зареєстровані користувачі можуть залишати коментарі.