ЗМІСТ

Тема: активізм versus культура

Р. Лісовий. Суспільність і наука (Декілька завваг до нашого суспільного процесу на чужині)

ІСТОРІЯ ІДЕЙ

Микола Лук. Микола Костомаров: історіософія та соціальна філософія українського романтизму

Михайло Грушевський. Українська історіографія і Микола Костомаров. Пам’яті М. Костомарова в двадцять п’яті роковини його смерти († 7/IV.1885)

ПОЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Марк Ф. Платнер. Глобалізація і самоврядування

АРХІВ

Альбіна Шацька. Чотири листи Миколи Костомарова
до Осипа Бодянського

Листи Миколи Костомарова до Осипа Бодянського 

Володимир Плачинда. Сергій Єфремов та його спогади

Сергій Єфремов. Про дні минулі [Спогади]

РЕЦЕНЗІЇ. ОГЛЯДИ. БІБЛІОГРАФІЯ

Ігор Гирич. – Энциклопедия жизни и творчества
Н. И. Костомарова (1817–1885). –
Киев–Донецк, 2001. – 570 с.

Олексій Ясь.Масненко В. В. Історичні концепції
М. С. Грушевського та В. К. Липинського. –
Київ–Черкаси, 2000. – 284 с.

Олена Радзивілл. За десять літ: короткий огляд наукової
літератури видавництва «Генеза» (1993–2002)

І. Г. Михайло Грушевський: повне зібрання творів
у 50-ти томах

Ольга Гончар, Ганна Пасещенко. Микола Костомаров:
матеріали до бібліографії (перевидання творів
у 1987–1999 рр.)

ХРОНІКА. ІНФОРМАЦІЯ

Проект «Лабораторія наукового перекладу»
(звіт громадської організації
«Молодіжний гуманітарний центр»)

150 років Центральному державному історичному архіву
у м. Києві. — Виставка, присвячена річниці
смерті М. Брайчевського. — «Володар Княжої гори»: виставка, присвячена пам’яті академіка Миколи Біляшівського

 

Contents

IN FOCUS: ACTIVISM versus CULTURE

R. Lisovyi. Community and Science (Reflections on our Social Process in Exile)

History of Ideas

Mykola Luk. Mykola Kostomarov: Historiosophy and Social Philosophy
of the Ukrainian Romanticism

Mykhailo Hrushevskyi. Ukrainian Historiography and Mykola Kostomarov

Political Philosophy. Political sciences

Marc F. Plattner. Globalization and Self-Government

Archives

Albina Shatska. Four Letters of Mykola Kostomarov to Osyp Bodyanskyi

Letters of Mykola Kostomarov to Osyp Bodyanskyi 

Volodymyr Plachynda. Serhiy Yefremov and His Memoirs

Serhiy Yefremov. The Days Long Passed [Memoirs]

Books in Review. Bibliography

Ihor Hyrych. – Mykola Kostomarov: Encyclop?dia of Life and Work (1817–1885). Kyiv: Institute of History of Ukraine; Donetsk, 2001. – 570 pp.

Oleksiy Yas.Masnenko V. V. Historical Consepts of M. Hrushevskyi and
V. Lypynsky: Methodological and Sociopolitical Dimensions
in the Ukrainian Historical Thought of 1920s. –
Kyiv–Cherkasy, 2000. – 284 pp.

Olena Rodzyvill. Ten Years: A Short Review of Scientific Publications of the
«Genesa» Publishing House (1993–2002)

І. H. Mykhailo Hrushevskyi: Full Collection of Works in 50 volumes 260

Olha Honchar, Hanna Paseshchenko. Mykola Kostomarov:
Notes on bibliography (republished works in 1987–1999)

Chronicles. Information

The Scientific Translations Lab Project (Report of the
Youth Humanistic Center [NGO]
)

150 years of the Central State Historical Archive in Kyiv. — M. Braychevskyі: Comemmorating Exhibition. — «Master of the Prince’s Mountain»: M. Bilyashivskyi Comemmorating Exhibition

Засновник і видавець
Видавництво «Смолоскип»
 

Державний реєстраційний номер
0250 від 26.07.1999

Заснований у 1996 році
Виходить чотири рази на рік

Паспорт видання – серія КВ, № 2033,
зареєстровано 16.06.1996 р.
Міністерством України у справах преси та інформації

Редакційна колегія 

Олена БАБКІНА, Тарас БАТЕНКО, Олег БІЛИЙ, Владислав Верстюк (головний редактор), Ігор ГИРИЧ (заступник головного редактора, відділ «Архів»), Володимир ГОРБАТЕНКО, Вілен ГОРСЬКИЙ, Валерій ДЕНИСЕНКО, Анатолій ЄРМОЛЕНКО, Віталій Заблоцький, Георгій КАСЬЯНОВ, Василь ЛІСОВИЙ, Володимир МЕЛЬНИК, Юрій Мельник (секретар), Юрій МИЦИК, Олег Проценко (відповідальний редактор, відділ «Політична філософія. Політичні науки»), Максим РОЗУМНИЙ, Сергій РЯБОВ, Віталій ЩЕРБАК, Наталя ЯКОВЕНКО, Валентин ЯКУШИК, Олексій Ясь (відділ «Історія ідей»)

Лариса Білик (літературний редактор),
Олена НУЖНА
(макет і верстка), Євген НУЖНИЙ (художнє оформлення)

Автори публікацій висловлюють свою власну думку, яка не обов’язково збігається з поглядами членів редколегії. За достовірність фактів, цитування творів та джерел відповідають автори публікацій.

Редколегія зберігає за собою право рецензувати, редагувати та скорочувати матеріали.

На обкладинці: портрет М. І. Костомарова роботи Ф. Брокгауза. Гравюра. Лейпціг, ХІХ ст.

ISBN 966-7332-13-6
«Смолоскип», 2002

 

Тільки зареєстровані користувачі можуть залишати коментарі.