Чижевський Дмитро. Філософські твори: у 4-х тт. / Під заг. ред. В. Лісового. – Т. 1. – К.: Смолоскип, 2005. – XXXVIII+402 с.

Тираж закінчився.

Дмитро Чижевський

Філософські твори у чотирьох томах


ТОМ 1

Відповідальні за випуск Ростислав Семків
Олег Проценко
Коректор Лариса Білик
Макет і верстка Олени Нужної
Художнє оформлення Євгена Нужного

 

  Чотиритомне видання філософських творів Дмитра Чижевського (1894–1977) є виданням багатющої спадщини видатного історика філософії України. Воно охоплює усі найважливіші твори Дмитра Чижевського з історії філософії в Україні, української та західноєвропейської філософської думки. Чимало з них вперше з’являються друком в українському перекладі (зі словацької, англійської, німецької та французької мов).

  До першого тому включено найважливіші два твори вченого: «Нариси з історії філософії на Україні» (1931) та «Філософія Г. С. Сковороди» (1934).

  Видання підготовлено до друку зусиллями співробітників відділу історії філософії України Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України під керівництвом кандидата філософських наук Василя Лісового.

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Василь Лісовий (головний редактор)
Юрій Бадзьо (літературний редактор)
Ірина Валявко, Ігор Гирич,
Вілен Горський, Ніна Поліщук

 

Чотиритомне видання
філософських творів Дмитра Чижевського
видається за фінансової підтримки
Наукового Товариства ім. Шевченка в Америці
з фонду Наталії Данильченко та
Української Вільної Академії Наук (США)


Зміст

Ірина Валявко
Інтелектуальна біографія Дмитра Чижевського: спроба наукової ретроспективи
Вілен Горський
Дмитро Чижевський як історик філософії України
Нариси з історії філософії на Україні (1931)
Передмова
I. Філософія і національність
1. Нація і людство [3]. Раціоналістичний та романтичний погляд на націю. Вічні та часові цінності. Розв’язання проблеми. 2. Філософія і філософії [7]. Абсолютна правда і окремі філософічні пункти погляду. 3. Розвиток філософії [9]. Боротьба течій, рух між протилежностями. Роля націй в історичному розвитку філософії. 4. Українська філософія [10]. Труднощі її дослідження. 5. Літературні вказівки [13].
II. Український народний характер і світогляд
1. Загальні замітки [14]. Методи дослідження. 2. Спроба характеристики [15]. Психічний уклад українця: емоціоналізм.ю індивідуалізм, рухливість. Впливи видатних історичних періодив: князівського та барокка. Український ляндшафт: степ. Тип визначних представників української нації: емоціоналізм, усамотнення, ідеал внутрішньої та завнішньої гармонії (миру), релігійне забарвлення. 3. Літературні вказівки [18].
III. Філософія у старій Україні
1. Прийняття християнства [19]. Отці церкви на українському ґрунті. Відомості про античну філософію. Проповіді та повчальна література. Бібліотеки. 2. “Ожидовілі” [21]. Філософічні пепеклади. Астрологічна література. Спроби філософічної термінології. 3. Філософічне навчання [22]. Наука за кордоном. Школи. Остріг. Київська Академія. Характер та значіння філософічного навчання в Академії. 4. Філософічна лектура [25]. Джерела наших відомостей. Антична філософія. Патристика. Середньовічна філософія. Філософія ренесансу та нових часів. 5. Окремі представники філософічної думки [29]. А. Курбський. Ян Лятос. Герасим Смотрицький. Іван Вишенський. Кирило Транквіліон Ставровецький. Касіян Сакович. П. Могила. А. Зерніков. Стефан Яворський. Теофан Прокопович. Стефан Прибелович. Іоаким Богомолевський. Володимир Каліграф. 6. Літературні вказівки [32].
IV. Григорій Сковорода
1. Життя [33]. Перебіг життя. Життя Сковороди, як вираз його філософії. 2. Провідні думки [35]. Філософія і життя. Теорія і практика. Самопізнання. 3. Символіка [36]. Мова. Образи. Витовмачення Біблії. Античні мудреці. Вплив символічної літератури. 4. Метода [38]. Антитетика в античні та хистиянській філософії. Антитетика у містиків. Антитетика Сковороди. Символ “кола” в античній, святоотцівській і містичній філософії. Символ кола у Сковороди. “Змій”. Антитетика та коловий рух у філософії ХІХ віту. 5. Світ, матерія, Бог [44]. Дуалізм. Вічність та нікчемність матерії. Історичні паралелі. Бог. 6. Зерно і рослина [48]. Символ зерна і рослини в античній, святоотцівській та містичній думці. Зерно і рослина у Сковороди. Зерно і рослина у філософії ХІХ віку. 7. “Серце” [30]. “Внутрішня людина”. Безодня, “серце”. Життя серця. 8. Обоження – приниження. “Нерівна рівність” [53]. 9. “Пізнай себе” [55]. Теорія пізнання у Сковороди. Самопізнання і Богопізнання. 10. Релігійність [56]. Богопізнання. Містичне переживання. Есхатологія. Бог – краса. 11. Літературні вказівки [58].
V. Сучасники Сковороди
І. Хмельницький. Х. Барсук – Мойзда. В. Т. Золотницький. П. А. Сохацький. Григорій Полетика. Семен Гамалія. Літературні вказівки.
VI. Знайомство з німецьким ідеалізмом
1. Обсяг знайомства з німецьким ідеалізмом [62]. 2. Знайомство з Кантом на Україні [63]. Переклад Я. Рубана. Петро Лодій. Й. Б. Шад. Л. Г. Якоб. Михайло Полетика. Василь Довгович. Літературні вказівки. 3. Впливи Фіхте [65]. Йоган Баптист Шад. Життя – Логіка Шада. Натурфілософія. Моральність та право. Філософія нації. Сучасники та учні Шада в Харкові. Літературні вказівки. 4. Впливи Шеллінґа і романтики [70]. Д. Кавунник-Веланський. Життя і твори. Філософія. А. І. Дубрович. Й. Х. Кронеберґ. М. Максимович. К. Зеленецький. Н. Курлядцев. П. С. Авсенев. Хр. Екебляд. Літературні вказівки. 5. Впливи Геґеля [76]. Орест Новіцький. Й. Г. Міхневич. С. С. Гогоцький. Твори. Філософічні погляди. Історики-геґеліянці. Історики літератури-неґеліянці. П. Редькин. Й. Чачковський.
VII. Микола Гоголь (На шляху до вічної краси)
1. “Діло моє” [83]. Єдність світогляду Гоголя на протязі його життя. 2. Два подорожні [86]. Життя – шлях. Душа людська. Естетична емоція. 3. Господарство [89]. Людина і світ. “Служба”. “Своє місце”. Індивідуальне призначення людини. Праця. “Духовна Гоголя”. 4. “Ювелірне мистецтво” [93]. “Господарство душ”. Краса душі. “Мертві душі”. Самовдосконалення. Емоціональний вплив на душу. Щастя і нещастя. Поезія. Мистецтво. Любов. 5. Гімн Красі Небесній [101]. Любов, Христос, Бог. Бог, як джерело гармонії та краси. Бог – “Краса Небесна”. 6. Літературні вказівки [103].
VIII. Кирило-методієвці
1 [104]. Ідеологічна єдність Кирило-методієвського руху. Славянські паралелі. Основні риси. Славянофільство, романтизм, христіянство, радикалізм, есхатологія. 2. “Книги битія українського народу” [109]. Христологічна історіософія. Славяне. “Воcкресення” України. Есхатологічні настрої. 3. Микола Костомаров [113]. Впливи романтики. Христіянство. Символізм. Характеріологія українців. 4. П. О. Куліш [116]. Вихідні романтичні пункти погляду. Серце людини та “зовнішнє” у ній. Минуле України та сучасність. Філософія культури. Проблема мови. Хутір і город. Україна і Европа. Жінка і чоловік. 5. До світогляду Шевченка [124]. Антропоцентризм. Антропоцентрична релігійність. Впливи Д. Штрався. 6. Микола Гулак [129]. 7. Літературні вказівки [130]. 8. Додаток. Українець – польський “месіяніст” [131]. Петро Семененко. Життя. Твори.
IХ. Памфил Юркевич
1. Життя [133]. Доля Юркевича. Життя. Характер. 2. Ідеалізм і матеріалізм [135]. Критика матеріалізму і ідеалізму. 3. Платон і Кант [137]. Критика Канта. “Платонізм” Юркевича. 4. “Ідея” [139]. Ідея і емпірія. Здійснення ідея. 5. “Філософія серця” [141]. Розум і емоція. Значіння емоції: в пізнанні, в моралі, в релігії. Знаття і віра. 6. “Серце” і “голова” [146]. Емоція і особистість людини. Критика містичного і емпіричного погляду на душевне життя. Емоціоналізм в пізнійшій філософії. 7. Мир з ближніми [148]. Суспільство вище індивідууму. “Мир” між людьми. 8. Світогляд і особистість [150]. Юркевич та український національний характер. 9. Літературні вказівки [152].
Х. Філософія на послугах науки
1 [153]. Філософія другої половини ХІХ віку. Російська “просвіченість”. Україна. 2. Олександер Потебня [154]. Особа. Погляди на філософію. Твори. Школа Потебні. 3. Володимир Лесевич [156]. Життя і твори. Погляд на філософію 4. А. А. Спір [158]. 5. Клим Ганкевич [159]. 6. Соціологи [159]. І. Федорович. О. Стронин. Л. Мечников. М. Туган-Барановський. 7. Марксизм. Микола Зібер [161]. 8. Богдан Кістяковський [161].
Філософія Г.С.Сковороди(1934)

Передмова
I. Вступ
1. Проблематика
IІ. Підстави
2. Coincidentio oppositorum
3. ?????? ??? ????? (грецькі літери)
4. Hieroglyphica, emblemata, symbola

5. Symbola et emblemata

6.
Біблія
IІІ. Метафізика
7. Матерія
8. Materia aeterna
9. Дуалізм
10. ’БдйбйсЭфщт‚ ЬфсЭрфщт‚ ЬмесЯуфщт‚ Ьухнчэфщт (грецькі літери)
11. Бог
12. Премудрість
13. Ростина як символ усесвіту
IV. Антропологія
14. Внутрішня людина
15. Серце
16. Кількість символів
17. Безодня
18. Мікрокосмос
19. Пізнання
V. Етика
20. ИЭщсйт
21. Спокій, мир, субота
22. Світ
23. Самоприниження
24. Нерівна рівність
25. Педагогіка
26. Сковорода й Україна
VI. Містика
27. Сковорода – містик
28. Сковорода – містичний поет
VІІ. До джерел Сковороди
29. Передпосилки Сковороди
До таблиць
Тексти та пояснення
Іменний покажчик


 

ТОМ 2

До другого тому увійшли дослідження з різноманітних аспектів історії філософської думки в Україні

 


Зміст

Між інтелектом і культурою:
дослідження з історії української філософії

На теми філософії історії
Початки і кінці нових ідеологічних епох
Культурно-історичні епохи
До характерології слов’ян. Українці
Антична література в старій Україні
Платон в давній Русі
До проблем бароко
Поза межами краси (До естетики барокової літератури)
Західноєвропейська філософія в старій Україні (XV–XVIІІ ст.)
XVII ст. в духовній історії України
Значення Харківського університету в українському духовному житті
Іван Вишенський
Міцкевич і українська література
Вплив філософії Шеллінґа (1775–1854) в Україні
Думки про Шевченка (Естетичні та історично-філософічні фрагменти)
Шевченко і Давид Штраус
Шевченко і релігія
П. О. Куліш – український філософ серця
М. С. Грушевський як історик літератури
В’ячеслав Липинський як філософ історії
Натурфілософія В. І. Вернадського
Юрій клен, вчений та людина (Із спогадів. Написано 1949).
Бібліографія
іменний покажчик

 


ТОМ 3

До третього тому увійшли: книжка «Філософія життя у Людовіта Штура» (1941) та філософська славістика вченого.


Зміст

Василь Лісовий
Європейська філософія та інтелектуальна культура у дослідженнях Дмитра Чижевського
Філософія життя у людовіта Штура
Розділ з історії словацької філософії

(1941) (Переклад Сергія Яковенка)
Вступ
Кілька основних понять мислення Людовіта Штура
Штур і Геґель
Завершення
Примітки
Додаток

[статті]
Деякі проблеми порівняльної історії слов’янських літератур
Коменський і західна філософія
Коменський і німецькі пієтисти
“Лабіринт світу” Яна Коменського: теми твору та їхні джерела
Як я шукав рукописи “pansophie”
Магічне метання списа
Гнана правда
Сведенборґ у слов’ян
Геґель у словаків

Німецька містика в Росії
Якоб Беме в Росії
Шіллер і “Брати карамазови”
Тютчев і німецький романтизм
Достоєвський–психолог
До проблеми двійника у Достоєвського
Про “Шинель” Гоголя
Релігійна утопія Ол. А. Іванова
Філософські шукання в Радянській Росії
[Додаток]

Рецензія на перший том книги Ріхарда Кронера “від Канта до Геґеля”
Бібліографія
Покажчик імен


ТОМ 4

До четвертого тому увійшли такі праці вченого: книжка «Геґель у Росії» (1939)
та статті «Геґель і французька революція» й «Геґель і Ніцше».


Зміст

Від видавництва
Геґель у Росії (1939) (Переклад з російської Ю. Бадзя)
Від автора
Попереднє зауваження
А. Російські слухачі Геґеля
1. Борис Ікск’юль [10]. 2. Іван Васильович Киреєвський [3.
В. “Сорокові роки”
І. Про смисл епохи
ІІ. Російське шеллінґіанство
1. Професори. 2. Гуртки . 3. 4. Поети 5.
ІІІ. Геґельянські гуртки
ІV. Ніколай Владімірович Станкевич
V. Михаїл Александрович Бакунін
VІ. Віссаріон Ґриґорійович Белінський
VІІ. Тимофей Ніколайович ґрановський
1. [128]. 2. [131]. 3. [133].
VІІІ. Іван Серґейович Турґенєв
ІХ. Слов’янофіли і Геґель
Х. Александр Іванович Герцен
ХІ. Геґельянська атмосфера 40-х і 50-х років
1. Геґельянство у літературі. 2. Dii minores 3. Професори 4. Вороги 5. Шеллінґіанці. 6. Підсумки.
С. Панування просвітництва
І. До характеристики російського просвітництва
1. Російське просвітництво. 2. Становище філософії. 3. Геґель і просвітництво. 4. Біля джерел російського просвітництва. 5. Геґельянці епохи просвітництва.
ІІ. Геґель і політичні радикали
1. 2. Пйотр Лаврович Лавров. 3. Ніколай ґаврилович Чернишевський. 4. Початки марксизму.
ІІІ. Ніколай Ніколайович Страхов
1. Особистість і доля 2. Страхов і геґельянство. 3. Пізнання і метод. Вчення про світ. 4. Філософія духу. 5. Боротьба проти просвітництва. 6. “Філософія майбутнього”.
ІV. Сильвестр Сильвестрович Гогоцький
V. Борис Ніколайович Чичерін
VІ. Ніколай ґаврилович Дебольський
VІІ. Павел Александрович Бакунін
VІІІ. Геґель в атмосфері 60-х – 80-х років
1.. 2. Професори і книги. 3. Письменники. 4. Критики. 5. Підсумки.
D. “Напередодні”
1. Пробудження [2. Попередники 3. Кн. Серґей Ніколайович Трубецькой. 4. Ніколай Онуфрійович Лоський. 5. Сучасники.
[статті]
Геґель і французька революція
Геґель і Ніцше (Переклад з французької Б. Гарбуза та О. Жупанського)
Фото з Архіву
Покажчик імен

 

Тільки зареєстровані користувачі можуть залишати коментарі.